วิดีโอทรัพย์สินทางปัญญา


YRU NEWS:มรย. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2563

YRU NEWS:มรย. จัดอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ปี2564

กิจกรรมอบรมเรื่องการสืบค้นและยกร่างคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ปี 2564