วิดีโอทรัพย์สินทางปัญญา


อุปกรณ์ทะลวงไส้

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

Yateem boy & girl สติกเกอร์ไลน์สร้างสรรค์เพื่อเด็กกำพร้าและยากจนจังหวัดชายแดนใต้

YRU NEWS:มรย. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2563

YRU NEWS:มรย. จัดอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ปี2564

กิจกรรมอบรมเรื่องการสืบค้นและยกร่างคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ปี 2564