ประวัติความเป็นมา

          ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ  เริ่มดำเนินงานในปี พ.ศ.2547 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา ศูนย์วิจัยฯ มีภารกิจด้านการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ วิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้หน่วยงานในท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีความยั่งยืน และจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

           มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ขอพระราชทานชื่อศูนย์วิจัยฯ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานชื่อว่าศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ”ตามหนังสือจากสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 00101./5033 ลงวันที่ 15 กรกฏาคม 2547

            ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ตั้งอยู่ที่ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีพื้นที่วิจัยบริเวณหุบเขาลำพญา ในเขตเทือกเขาสันกาลาคีรีซึ่งมีสภาพป่าดงดิบชื้นหรือป่าฝนเขตร้อน (Tropical Rain Forest) มีระดับความสูง 50-700 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง บริเวณยอดเขาเป็นพื้นที่ป่าสงวนที่มีความอุดมสมบูรณ์  บริเวณที่ราบเป็นพื้นที่เกษตรกรรม โดยมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ทุเรียน ลองกอง มังคุด ส้มแขกและยางพารา ส่วนพื้นที่ลุ่มมีการทำนาข้าว และบางบริเวณเป็นพรุขนาดเล็กมีต้นสาคูจำนวนมากซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กที่หลากหลายชนิด

           ปัจจุบันศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ศึกษาสำรวจ วิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนลำพะยาเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ อันนำไปสู่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ในถิ่นกำเนิดอย่างยั่งยืนตลอดไป นอกจากการศึกษาสำรวจและวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ บริการวิชาการโดยจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ นักเรียนและครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียง