ขอเชิญชวนบุคลากร มรย. ส่งผลงานเพื่อรับการคัดเลือกรางวัล “ YRU IP AWARDS 2024 ” ประจำปี พ.ศ. 2567
นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยนอก PMU  (วช. บพท บพข บพค สวก. NIA สวรส. TCELS และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ)  ต้องรายงานอะไรบ้าง ก่อนนำผลงานไปใช้ประโยชน์
เปิดให้บริการยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นักวิจัยสามารถตรวจสอบรายชื่อโครงการวิจัยที่รับทุนภายนอก เพื่อรายงานข้อค้นพบใหม่และแผนการใช้ประโยชน์ตาม พ.ร.บ Triup Act
เชิญร่วมชมนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม 2566 TRIUP FAIR 2023 : 18-19 กรกฏาคม 2566
เพิ่มเติม..

แผ่นไม้อัดเทียมจากเส้นใยธรรมชาติร่วมกับยาง

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

อุปกรณ์ทะลวงไส้
เพิ่มเติม..

อุปกรณ์ทะลวงไส้

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

Yateem boy & girl สติกเกอร์ไลน์สร้างสรรค์เพื่อเด็กกำพร้าและยากจนจังหวัดชายแดนใต้

เพิ่มเติม..

สถิติทรัพย์สินทางปัญญา

สำนักงานอธิการบดี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คณะวิทยาการจัดการ

รวม

สืบค้นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา


Infographic ให้ความรู้


ปฏิทินกิจกรรม


ระบบสารสนเทศงานวิจัย


เพิ่มเติม..

ระบบสารสนเทศงานบริการวิชาการ


เพิ่มเติม..
×