ชุดนิทาน
เพิ่มเติม..

YRU NEWS:มรย. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2563

YRU NEWS:มรย. จัดอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ปี2564

กิจกรรมอบรมเรื่องการสืบค้นและยกร่างคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ปี 2564

เพิ่มเติม..

สถิติทรัพย์สินทางปัญญา

สำนักงานอธิการบดี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คณะวิทยาการจัดการ

รวม

สืบค้นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา


Infographic ให้ความรู้


ปฏิทินกิจกรรม


ระบบสารสนเทศงานวิจัย


เพิ่มเติม..

ระบบสารสนเทศงานบริการวิชาการ


เพิ่มเติม..
×