ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 • วิสัยทัศน์ 

        

“มุ่งมั่นสู่การเป็นศูนย์ประสานงาน ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็นที่ยอมรับในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้”

              

 • จัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพื่อให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ให้คำปรึกษางานทรัพย์สินทางปัญญา ให้บริการคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา ให้บริการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  และงานบริการด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิของมหาวิทยาลัย
 2. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
 3. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 4. เพื่อเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดจิตสำนึกและเห็นความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา
 • อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 1. ดำเนินการปกป้องรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท 
 2. พิจารณากลั่นกรองงานทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท และตรวจสอบคำขอรับ
  ความคุ้มครองเพื่อดำเนินการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขอรับความคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทตลอดอายุความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญานั้น ๆ
  โดยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
 4. เป็นหน่วยงานกลางประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงดำเนินการเจรจาต่อรองเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท 
 5. รวบรวมและจัดให้มีข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
 6. ประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 7. สนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนักศึกษา หรือบุคคลภายนอก
 8. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย