หลักสูตรการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) สัปดาห์ที่ 1 (20-22 เมษายน 2565)

หลักสูตรการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 23  ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 8 กรกฎาคม 2565  ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเต็ล จังหวัดนนทบุรี 

กำหนดการอบรม

1. 20 เมษายน 2565 (พุธ) ประมวลภาพ

  • พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 23  

- ระเบียบว่าด้วยตัวแทนสิทธิบัตร 

- กฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา 

2. 21 เมษายน 2565 (พฤหัสบดี) ประมวลภาพ

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมฯ 

- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

- พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม  พ.ศ. 2543 /พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 /พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548 /พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 

3. 22 เมษายน 2565(ศุกร์) ประมวลภาพ

- พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอนุบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง