การอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2565 เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในการพลิกโฉม มหาวิทยาลัยไปพร้อมกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (Fit for TRIUP Act)

                                               ในวันที่ 18 เมษายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

  • หลักการและเหตุผล

           มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ Early Stage สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยฯ และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานสำหรับขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เข้าใจและรับทราบถึงพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 จึงกำหนดจัดการอบรมให้ความรู้กับผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 18 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน Zoom Meeting ในหัวข้อการพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไปพร้อมกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

  • วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และมีการพัฒนาศักยภาพตามยุทธศาสตร์และแนวทางขับเคลื่อนหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา

2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมผ่านกระบวนการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา

  • กลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 80 คน

                    1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                    2. นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยภายในและภายนอก ตั้งแต่ปี 2564 -2565

                    3. นักวิจัย/บุคลากร ในมหาวิทยาลัยฯ

                    4. หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น

                    5. บุคคลภายนอกที่สนใจ

  • ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้บริหาร และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และพร้อมสำหรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไปกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

2. ผู้บริหาร และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำไป

 3. งานด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และได้รับการยกระดับและพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

- ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://forms.gle/i8jTRSuANeZAZkw46

- พื้นหลังกิจกรรม : https://yruacth-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/nasree_m_ms_yru_ac_th/EV2uCyU5nVlItHUocgQlmwwBDSAYmTF9Y5ufcN-7-xZ5zQ?e=OCSMTn

- กำหนดการ : https://yruacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nasree_m_ms_yru_ac_th/EXy4Bt7Ax09Pn1Om1iUpUdcBcVTs6VUbGAIrU0YNgMu2tg?e=apU3fB

- แบบประเมิน : https://forms.gle/mVNJThW9idgAL3n89

- เอกสารการบรรยาย 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
TEL : 073299699-31401
EMAIL : Tlo@yru.ac.th
FACEBOOK INBOX : https://m.me/ipoYRU/
LINE : https://lin.ee/Lv9eLrW  
LINE ID : IPO@yru