ข่าวประชาสัมพันธ์

นักวิจัยสามารถตรวจสอบรายชื่อโครงการวิจัยที่รับทุนภายนอก เพื่อรายงานข้อค้นพบใหม่และแผนการใช้ประโยชน์ตาม พ.ร.บ Triup Act


รายชื่อโครงการหรือสัญญารับทุนวิจัยที่มีผลตาม พ.ร.บ Triup Act
 ดาวน์โหลดไฟล์ https://drive.google.com/file/d/1BF33qq5CU0N31YTq70IPtod-5AHh_tmg/view?usp=drive_link

ที่

นักวิจัย

โครงการวิจัย

1

นิมารูนี หะยีวาเงาะ

ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนายะลาเมืองเก่าแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อยกระดับเศรษฐกิจด้วยสถาปัตยวัฒนธรรมผ่านพื้นที่การเรียนรู้ หลาดเก่า หลาดเก๋า หลาดเรา” (ชุดโครงการ บพท. 2566-2)

ชุติมา คำแก้ว

โครงการย่อย 1  :  ยะลาเมืองเก่า : การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลดิจิทัลด้านสถาปัตยวัฒนธรรม (Cultural Digital Hub) (ภายใต้ชุดโครงการ บพท. 2566-2)

อับบ๊าส พาลีเขตต์

โครงการย่อย 2  :  ยะลาเมืองเก่าการพัฒนาทักษะอาชีพผ่านสถาปัตยวัฒนธรรมด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม (ภายใต้ชุดโครงการ บพท. 2566-2)

ดุษฎี นาคเรือง

โครงการย่อย 3  :  ยะลาเมืองเก่า : พื้นที่การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม (Yala Co-Learning Space) (ภายใต้ชุดโครงการ บพท. 2566-2)

2

เกสรี ลัดเลีย

ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม จังหวัดยะลา”  (ชุดโครงการ บพท. 2566-5)

นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ

โครงการย่อย 1  :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน:เกษตรผสมผสานสู่นักธุรกิจเกษตรแบบสร้างผลตอบแทนโดยรวดเร็วด้วยแนวคิด (JAPO Model) (ภายใต้ชุดโครงการ บพท. 2566-5)

จริยา สุขจันทรา

โครงการย่อย 2  :  นวัตกรรมส่งเสริมธุรกิจเกษตรเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา: เสบียงเมืองโมเดล (ภายใต้ชุดโครงการ บพท. 2566-5)

นิชาวดี ตานีเห็ง

โครงการย่อย 3  :  คราฟต์แก้จนเพื่อยกระดับรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดยะลา (ภายใต้ชุดโครงการ บพท. 2566-5)

ยุทธนา กาเด็ม

โครงการย่อย 4 :  เกษตรกรรมและงานช่างสำหรับคนเมือง (ภายใต้ชุดโครงการ บพท. 2566-5)

3

มัสวิณี สาและ

ชุดโครงการวิจัย  “การยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจปลากุเลาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี” (ชุดโครงการ บพท. 2566-6)

มะพาริ กามูนิง

โครงการย่อย 1  :  การยกระดับขีดความสามารถในการจัดการระบบนิเวศการผลิตปลากุเลา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี (ภายใต้ชุดโครงการ บพท. 2566-6)

ภัทรวดี เอียดเต็ม

โครงการย่อย 2  :  การเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปลากุเลาด้วยการยกระดับมาตรฐานการผลิตและการใช้นวัตกรรม (ภายใต้ชุดโครงการ บพท. 2566-6)

วัชระ ขาวสังข์

โครงการย่อย 3  :  การยกระดับการยอมรับผลิตภัณฑ์ปลากุเลาด้วยการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด (ภายใต้ชุดโครงการ บพท. 2566-6)

4

อิสมะแอ เจ๊ะหลง

ชุดโครงการการวิจัย “ยกระดับเศรษฐกิจร่วมของเมืองชายแดน จังหวัดยะลาและนราธิวาสเพื่อยกระดับรายได้ของพื้นที่ชายขอบ” (ชุดโครงการ บพท. 2566-4)

เวคิน วุฒิวงศ์

โครงการย่อย 1  :  การสร้างกลไกและการเพิ่มศักยภาพการผลิตไก่เบตง ผึ้งชันโรง ทุเรียน ผักน้ำเบตงและผักตามความต้องการร่วมในพื้นที่ชายแดนจังหวัด (ภายใต้ชุดโครงการ บพท. 2566-4)

อิสมะแอ เจ๊ะหลง

โครงการย่อย 2  :  การยกระดับห่วงโซ่มูลค่าและพัฒนาสินค้าที่มีผลกระทบสูงข้ามแดนเพื่อเชื่อมโยงมิติชุมชม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและ ยกระดับรายได้  (ภายใต้ชุดโครงการ บพท. 2566-4)

นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ

โครงการย่อย 3  :  การยกระดับกลไกและสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมือง จังหวัดและรัฐบาลเพื่อสร้างแผนและยุทธศาสตร์ชายแดนในการยกระดับเศรษฐกิจร่วมของพื้นที่ชายแดนจังหวัดยะลาและนราธิวาส  (ภายใต้ชุดโครงการ บพท. 2566-4)

5

นันทรัตน์ นามบุรี

การยกระดับและแปรรูปเห็ดหลินจือเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวประสบการณ์สู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ของบ้านปิยะมิตร 1 และชุมชนเครือข่าย

6

สุกฤษตา รักสุจริต

พัฒนากลวิธีหรือมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุการณ์ไม่สงบสู่สังคมสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7

มัสวิณี สาและ

การขับเคลื่อนซอฟพาวเวอร์ทางวัฒนธรรมของคนไทย เชื้อสายจีนฮากกา สู่การสร้างอัตลักษณ์ภายใต้พหุสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้

8

บุญสิทธิ์ ไชยชนะ

การพัฒนาสมรรถนะวิศวกรสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อ การยกระดับคุณภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้

9

อิสมะแอ เจ๊ะหลง

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมสารชีวภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้

10

นันทรัตน์ นามบุรี

ยกระดับการท่องเที่ยวปลอดภัยในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สังคมสันติสุขของบ้านปิยะมิตร 5 (เขาน้ำค้าง) กับชุมชนหุ้นส่วนรอยตะเข็บ อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

11

กัลยรัตน์ พินิจจันทร์

การพัฒนาต้นแบบเกษตรผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามวิถีชุมชนของบ้านปิยะมิตร 3 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

12

นันทรัตน์ นามบุรี

การสังเคราะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความสำเร็จ

13

เกสรี ลัดเลีย

ชุดโครงการวิจัย “การจัดการศึกษาเพื่อฟื้นฟูภาวะการถดถอยทางการเรียนรู้สำหรับนักเรียนยากจนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา” (ชุดโครงการ บพท. 2566-3)

ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์

โครงการย่อย 1  :  การเพิ่มโอกาสเข้าถึงการให้บริการทางการศึกษาเพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้สำหรับนักเรียนยากจนด้วยระบบคลังความรู้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา (ภายในชุดโครงการ บพท. 2566-3)

เกสรี ลัดเลีย

โครงการย่อย 2  :  การฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยกลไกความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน สำหรับนักเรียนยากจนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา (ภายในชุดโครงการ บพท. 2566-3)

14

ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ

ชุดโครงการวิจัย การจัดการการท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา (ชุดโครงการ บพข. 2566-1)

15

นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ

ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรเลี้ยงไก่เบตงในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน (ชุดโครงการ บพท. 2566-1)

เกตวรรณ บุญเทพ

โครงการย่อย 1  :  การเพิ่มสมรรถภาพการผลิตไก่เบตงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภายใต้ชุดโครงการ บพท. 2566-1)

อิสมะแอ เจ๊ะหลง

โครงการย่อย 2  :  การพัฒนาและสร้างอัตลักษณไก่เบตงหนังเหลือง (ภายใต้ชุดโครงการ บพท. 2566-1)

เวคิน วุฒิวงศ์

โครงการย่อย 3  :  การพัฒนาเครือข่ายและความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรเลี้ยงไก่เบตงเชิงพาณิชย์ (ภายใต้ชุดโครงการ บพท. 2566-1)

16

จริยา สุขจันทรา

ชุดโครงการวิจัย การยกระดับห่วงโซ่คุณค่า "สะตอสะเด็ดน้ำ" เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดยะลา (ชุดโครงการ PMU A 2565-1)

นินุสรา มินทราศักดิ์

โครงการย่อย 1  :  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรในการจัดการผลผลิตสะตอสะเด็ดน้ำจังหวัดยะลา (ภายใต้ชุดโครงการ PMU A 2565-1)

คืนจันทร์ ณ นคร

โครงการย่อย 2  :  การยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มแปรรูปเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสะตอสะเด็ดน้ำจังหวัดยะลา (ภายใต้ชุดโครงการ PMU A 2565-1)

อัจฉราพร ยกขุน

โครงการย่อย 3  :  การส่งเสริมการตลาดของสะตอสะเด็ดน้ำจังหวัดยะลา (ภายใต้ชุดโครงการ PMU A 2565-1)

นัทที ขจรกิตติยา

โครงการย่อย 4  :  การปฎิบัติการจัดการโซ่อุปทาน ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และตัวแบบทางธุรกิจของธุรกิจสะตอสะเด็ดน้ำจังหวัดยะลา (ภายใต้ชุดโครงการ PMU A 2565-1)

17

นูรีดา จะปะกียา

โครงการวิจัย  การพัฒนา บูรง มาร์เก็ต เป็นตลาดวัฒนธรรมต้นแบบจังหวัดยะลา