ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอโครงการทุนต่อยอดงานวิจัยให้พร้อมนำไปใช้ประโยชน์


                                                                                                     

                                                                                                     CLICK ดาวน์โหลด กำหนดการ

 

                สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ขอเชิญนักวิจัยที่ยื่นข้อเสนอโครงการทุนต่อยอดงานวิจัยให้พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ เข้าร่วมกิจกรรม อบรมปฏิบัติการ การประเมินความพร้อมของเทคโนโลยี วันที่ ศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 -12.00 ผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม google Meet 

 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

1. ผศ.ดร. อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. อาจารย์ภูมิ ชี้เจริญ       อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3. คุณฟาฎีละห์ ยือโร๊ะ     สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

 

 

กำหนดการ

08.30-08.50 น. ลงทะเบียน

08.50-09.00 น. กล่าวต้อนรับและเปิดงาน

09.00-12.00 น. นำเสนอ

 

 

รายละเอียดการนำเสนอ (การนำเสนอกลุ่มปิด)

 • เวลาการนำเสนอโครงการละ 10 นาที และถามตอบ 5 นาที
 • จัดเตรียมไฟล์ประกอบการนำเสนอฯ ได้แก่
 • ชื่อโครงการ
 • ผลงานวิจัย/โครงการที่นำมาต่อยอด
 • ความคืบหน้าของผลงานวิจัย
 • จุดเด่นของผลงาน
 • ประโยชน์/ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ
 • เอกชนผู้สนใจผลงาน
 • แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • จัดส่งไฟล์นำเสนอในรูปแบบ PDF มาทางอีเมล tlo@yru.ac.th ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2565
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์และลำดับการนำเสนอดังนี้

        เวลา

                                   เรื่อง

             ผู้นำเสนอ

   09.00-09.15 น.

   สติกเกอร์ไลน์สร้างสรรค์เพื่อเด็กกำพร้าและยากจนจังหวัดชายแดนใต้

   รศ.อัปสร อีซอ

   09.15-09.30 น.

   จาก Local สู่เลอค่า เตยหนามสร้างสรรค์จังหวัดยะลา

   รศ.อัปสร อีซอ

   09.30-09.45 น.

   แผ่นยางกันมดจากน้ำยางพาราผสมสารสกัดจากธรรมชาติ

   ดร.สุรเดช มัจฉาเวช

  09.45-10.00

  อุปกรณ์-ทะลวงไส้หลอดกระจูด

  ผศ.ดร.อาบีดีน ดะแซสาเมาะ

  10.00-10.15 น.

  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทองม้วนสำหรับวิสาหกิจชุมชนทำขนมต้นแบบทองม้วนทองพับจังหวัดยะลา

  ผศ.ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์

  10.15-10.30 น.

  นวัตกรรมฟิล์มบริโภคได้เสริมสารสกัดจากผักพื้นบ้าน

  อ.อดุลย์สมาน สุขแก้ว

  10.30-10.45 น.

  เครื่องอบแห้งอาหารและผลผลิตการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน

  ผศ.ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ

  11.00-11.15 น.

  พื้นยางฟองน้ำจากยางพารารองส้นเท้าเพื่อการบำบัดรักษาส้นเท้าแตกที่มีสารไฮดรอกซีอพาไทต์เป็นสารตัวเติม

  อ.ดร.ภานุ คะนอง

  11.15-11.30 น.

  ต้นแบบถังหมักปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหาร ระบบเติมอากาศโซล่าเซลล์สำหรับบ้านเรือน

  อ.ดร.ภานุ คะนอง

  11.30-11.45 น.

  การพัฒนาไรซ์ป๊อปไขมันต่ำ จากข้าวพันธุ์พื้นเมืองสู่การเป็นอาหารอัตลักษณ์ประจำจังหวัดยะลา

  ผศ. ดร.ศศิธร พังสุบรรณ