ข่าวกิจกรรม

IPO เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานสถาบันศึกษาแกนนำเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา


 วันที่ 1 เมษายน 2567     นางสาวนัสรี มะแน และ นางสาวบาดารียะห์ แซะเซ็ง เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานสถาบันศึกษา แกนนำเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ในสถาบันอุดมศึกษา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        โดยการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบ เกิดการสร้างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาที่จะเป็นแกนนำในแต่ละภูมิภาคหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ และสามารถเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือตามบริบทของตนเองได้

https://ipo.yru.ac.th/storage/ckeimg/วิจัย-ข่าวกิจกรรม เมษา67 (1)_1711952722.jpg