ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามสัญญา ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานทรัพย์สินทางปัญญา


วันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดพิธีลงนามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ ประเภทอนุสิทธิบัตร ผลงานเรื่อง "สูตรการเตรียมแผ่นไม้อัดเทียมจากเส้นใยธรรมชาติร่วมกับยาง" และประเภทสิทธิบัตรการออกแบบ ผลงานเรื่อง "ลวดลายผ้า" เพื่อเป็นการอนุญาตให้ผู้ประสงค์นำผลงานวิจัยซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ โดยมีผู้ประสงค์ใช้ประโยชน์ 2 รายได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และ บริษัท เนคซ์ เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เป็นประธานในครั้งนี้  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสู่ภาครัฐและเอกชน เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้นำงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม