ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรมประเมินนวัตนกรรม นิทรรศการ “ การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม”


วันที่ 10 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นางสาวนัสรี มะแน และ นางสาวบาดารียะห์ แซะเซ็ง จากสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมชมนิทรรศการ “การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมประเมินนวัตกรรมให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 พร้อมให้ความรู้เรื่องสิทธิบัตรการออกแบบ และความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา แก่นักศึกษาที่เข้าร่วม

 

 

https://ipo.yru.ac.th/storage/ckeimg/วิจัย-ข่าวกิจกรรม มี.ค.67 (2)_1710128776.jpg