สถิติทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์
ชื่อผลงาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มและแนวทางการวิเคราะห์ต้นทุน
แนวทางการวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชน
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับเรซิ่น และแนวทางการวิเคราะห์ต้นทุน
นวัตกรรมการเชื่อมต่อข้อมูลเว็บไซต์และป้ายดิจิทัล (Website and Digital signage Connector)
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน YRU Connect โมดูล ห้องสมุด
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
ชื่อผลงาน
ไม่มีผลงาน
อนุสิทธิบัตร
ชื่อผลงาน
ไม่มีผลงาน
สิทธิบัตรการออกแบบ
ชื่อผลงาน
ไม่มีผลงาน