สถิติทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์
ชื่อผลงาน
เห็ดป่าในหุบเขาลำพญา
คู่มือการเรียนรูเรื่องพฤกษศาสตร์น่ารู้
เว็บไซต์ต้นแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ตารีซารังบูรง (ระบำกรงนก)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
ชื่อผลงาน
ผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยไพลใต้
เครื่องรีดเส้นเตย
เครื่องตัดขอบหนามและแยกเส้นเตย
ผลิตภัณฑ์ถ่านกัมมันต์จากเปลือกสารภีทะเลสำหรับตัวเก็บประจุยิ่งยวด
เตาเผาถ่านแบบอิฐก่อประสิทธิภาพสูงสำหรับชุมชน