สถิติทรัพย์สินทางปัญญา


ลิขสิทธ์
ชื่อผลงาน
การพูดเพื่อสัมฤทธิผล
วีดิโอประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ฐานสมุนไพรเชิงพาณิชย์
คู่มือองค์ความรู้รูปแบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สติกเกอร์ไลน์ Yateem Boy
สติกเกอร์ไลน์ Yateem Girl