ขั้นตอนการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี(สำหรับผู้ประกอบการหรือบุคคลภายนอก)