กระบวนการขออนุญาตใช้ประโยชน์จากงานทรัพย์สินทางปัญญาสู่ชุมชน