ขั้นตอนในกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์(สำหรับผู้ประกอบการหรือบุคคลภายนอก)