หลักเกณฑ์ในการพิจารณางานลิขสิทธิ์

หลักเกณฑ์ในการพิจารณางานลิขสิทธิ์

1.       เป็นงานที่แสดงออกถึงความคิด (expression of idea)

2.       เป็นงานที่ริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเอง (originality)

3.       การทุ่มเทกำลัง ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์ (sweat & labour and judement )

4.       มีลักษณะเข้าข่ายตามประเภทของงานที่กฎหมายลิขสิทธิ์รับรอง

5.       เป็นงานที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี

 

สิ่งที่ยื่นแจ้งลิขสิทธิ์ได้ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ คือ

-          วรรณกรรม  (หนังสือ  จุลสาร  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ)

-          นาฏกรรม  (ท่ารำ  ท่านเต้น  ฯลฯ)

-          ศิลปกรรม  (จิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ์  สถาปัตยกรรม  ภาพถ่าย  ภาพประกอบ  แผนที่  ศิลปประยุกต์ ฯลฯ)

-          ดนตรีกรรม  (คำร้องที่แต่งเพื่อประกอบทำนอง  ทำนองและคำร้อง  ฯลฯ)

-          โสตทัศนวัสดุ  (ดีวีดี)

-          ภาพยนตร์  (ดีวีดี)

-          สิ่งบันทึกเสียง  (ซีดี)

-          งานแพร่เสียงแพร่ภาพ  (รายการวิทยุ  รายการโทรทัศน์)  (ดีวีดี)

-          งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี  แผนกวิทยาศาสตร์  หรือแผนกศิลปะ

 

สิ่งที่ยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไม่ได้

1.       ความคิด  ขั้นตอน  กรรมวิธี  ระบบ วิธีใช้หรือวิธีทำงาน แนวความคิด หลักการ การค้นพบ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์

2.       ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร

3.       รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

4.       ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คำสั่ง  คำชี้แจง  และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง  ทบวง  กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือท้องถิ่น

5.       คำพิพากษา  คำสั่ง  คำวินิจฉัย  และรายงานทางราชการ

6.       คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆตามข้อ  2-5  ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานใดของรัฐหรือของท้องถิ่นที่จัดทำขึ้น

 

ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา