ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดตั้งจัดตั้งศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

#ให้จัดตั้งศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานระดับงานในสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ รายละเอียดเพิ่มเติม https://ipo.yru.ac.th/law-detail/9