ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์


สมัครเข้าร่วมอบรม https://forms.gle/AJNsj1pXnTuD3Qho9

 

กำหนดการอบรม

เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ในวันที่ 10 มีนาคม 2566

ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

13.00-13.15 น.        ลงทะเบียน

13.15-13.45 น.        พิธีเปิด

13.45-15.00 น.        การบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนนโยบายทรัพย์สินเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์”

                            โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

15.00-15.15 น.        รับประทานอาหารว่าง

15.15-16.30 น.        การบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนนโยบายทรัพย์สินเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” (ต่อ)

                              โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม