ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดรับผลงานลิขสิทธิ์


                                                 

                                                                                  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ปิดรับผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทลิขสิทธิ์