ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนต่อยอดงานวิจัยให้พร้อมนำไปใช้ประโยชน์


                                                                                                     CLICK ดาวน์โหลด ประกาศ       

                                                                                 

         สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนต่อยอดงานวิจัยให้พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ โครงการพัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566  จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

 

เลขที่สัญญา

ชื่อโครงการ

ชื่อหัวหน้าโครงการ

IP Audit 01/2566

สติกเกอร์ไลน์สร้างสรรค์เพื่อเด็กกำพร้าและยากจนจังหวัดชายแดนใต้

รศ.อัปสร อีซอ

IP Audit 02/2566

อุปกรณ์-ทะลวงไส้หลอดกระจูด

ผศ.ดร.อาบีดีน ดะแซสาเมาะ

อาจารย์ ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี

อาจารย์มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา

นางสาวนูรฮูดา มาหนิ๊

นางสาวอาอีเซาะห์ หะยีดิง

นางสาวซอลีฮะห์ กาซอ

IP Audit 03/2566

เครื่องอบแห้งอาหารและผลผลิตการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน

ผศ.ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ

IP Audit 04/2566

ต้นแบบถังหมักปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหาร ระบบเติมอากาศโซล่าเซลล์สำหรับบ้านเรือน

อ.ดร.ภานุ คะนอง

IP Audit 05/2566

การพัฒนาไรซ์ป๊อปไขมันต่ำ จากข้าวพันธุ์พื้นเมืองสู่การเป็นอาหารอัตลักษณ์ประจำจังหวัดยะลา

ผศ.ดร.ศศิธร พังสุบรรณ

อาจารย์ ดร.กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง

ผศ.อุบล ตันสม

นายซูไบดี โตะโมะ