ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อต่อยอดงานวิจัยให้พร้อมนำไปใช้ประโยชน์


            

        ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่

 

 

 

 

 

เงื่อนไข ต้องเป็นผลงานที่สามารถยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว และต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี

สนับสนุนค่าผลิตผลงานต้นแบบ 30,000 บาท/โครงการ และค่าเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น ไม่เกิน 10,000 บาท/โครงการ รวมไม่เกิน 40,000 บาท/โครงการ และผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับรางวัล IP Awards 2023 สุดยอดนักวิจัยที่มีการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 3 รางวัล โดยจะได้รับเงินรางวัล พร้อมเกียติบัตรดังงนี้

รางวัลชนะเลิศ                  เงินรางวัล 15,000 บาท

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1    เงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2    เงินรางวัล 5,000 บาท

 

 

ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดได้ที่ tlo@yru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 21 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

 

ปฏิทินการดำเนินงาน

19-30 พฤศจิกายน 2565     เปิดรับข้อเสนอโครงการ

7   ธันวาคม 2565      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

23  ธันวาคม 2565      นำเสนอผลงาน

27   ธันวาคม 2565     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

1   มกราคม 2566     เริ่มดำเนินโครงการ 

15  มีนาคม 2566     รายงานความก้าวหน้าโครงการ และคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล IP Awards 2023 

16    มีนาคม 2566          ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล IP Awards 2023   

30  มิถุนายน  2566     สิ้นสุดโครงการ พร้อมส่งรายงานสรุปโครงการ

3         กรกฏาคม     2566                  นำเสนอผลการดำเนินงาน

 

หมายเหตุ  - ปฏิทินการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

                - รางวัล IP Awards 2023 มอบในงาน Research Day 2023 ในช่วงเดือนมีนาคม 2565