ข่าวกิจกรรม

อบรมให้ความรู้เรื่อง "การร่างคำขอสิทธิบัตร (Patent Drafting)"


สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง "การร่างคำขอสิทธิบัตร (Patent Drafting)" วิทยากรโดยนางสาวนัสรี มะแน และนางสาวบาดารียะห์ แซะเซ็ง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการร่างคำขอสิทธิบัตรโดยมีอาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัยเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 16 คน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้นำไปสู่การร่างคำขอสิทธิบัตรซึ่งเป็นผลผลิตจากงานวิจัยเป็นผลมหาวิทยาลัยมีผลงานสิทธิบัตรเพิ่มขึ้น