ข่าวกิจกรรม

ให้ความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่


วันที่ 26 มีนาคม 2566 งานทรัพย์สินทางปัญญา โดย นางสาวนัสรี มะแน และนางสาวบาดารียะห์ แซะเซ็ง เป็นวิทยากร ให้ความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา 3134216 นวัตกรรมสินค้าและบริการสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สอนโดยอาจารย์ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ในหัวข้อ ทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการนำผลงานขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา