ข่าวกิจกรรม

ร่วมประชุมสัมมนาหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา


        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ นางสาวนัสรี มะแน และนางสาวบาดารียะห์ แซะเซ็ง เข้าร่วมประชุมสัมมนาหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา และ ร่วมนำเสนอประสบการณ์ในการดำเนินงาน โครงการพี่เลี้ยง-น้องเลี้ยง ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อร่วมฟังนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในสถาบันอุดมศึกษาของ สป.อว. และประสบการณ์ใน การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของ สป.อว. รวมถึงการร่วมรับฟังสาระสำคัญ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย