FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้ของศูนย์วิจัยฯมี 2 แบบ

1.ศูนย์วิจัยฯจัดโครงการให้ (ไม่มีค่าบริการ)

     คำอธิบาย : เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ โดยศูนย์วิจัยฯมีหน้าที่จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อบริการให้หน่วยงานภายนอกที่สนใจ ซึ่งจะมีการระบุช่วงเวลา สถานที่จัดกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายชัดเจน โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดจากข่าวประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย

1.1 โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเยาวชนในชายแดนใต้

1.2 โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านงานวิจัยสู่การบริการวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

2. หน่วยงานขอความอนุเคราะห์ (ค่าเดินทาง/ค่าเอกสาร)

     คำอธิบาย : เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ แต่บริการให้กับหน่วยงานที่สนใจ ซึ่งไม่มีการระบุช่วงเวลา สถานที่จัดกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงประกอบด้วย

2.1 โครงการบริการแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ