หนังสือ

แอปพลิเคชันแจ้งเตือนวันหมดอายุผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค


                        มนุษย์ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อการอุปโภคบริโภคสินค้าเหล่านี้ โดยสินค้าอุปโภคบริโภค คือ สินค้าที่จำหน่ายให้กับผู้บริโภคเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อการพักผ่อนหรือของใช้ส่วนตัว สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) สินค้าคงทนที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าสามปี เช่น ยานพาหนะ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเฟอร์นิเจอร์ (2) สินค้าที่ไม่คงทนซึ่งบริโภคในระยะเวลาน้อยกว่าสามปีและมีอายุการใช้งานสั้น เช่น อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์สุขอนามัยส่วนบุคคล 
          เนื่องจากสินค้าอุปโภคบริโภคมีอายุการใช้งาน ผู้บริโภคจึงต้องบริโภคก่อนวันหมดอายุเพื่อหลีกเลี่ยงการเสื่อมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพ สภาพไม่ปลอดภัย การสูญเสียผลิตภัณฑ์หรือวิกฤตโลก เช่น วิกฤตขยะที่มาจากเศษอาหาร ดังนั้น ผู้บริโภคควรเตือนตนเองเกี่ยวกับวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ เพื่อบริหารจัดการการบริโภคสินค้าอย่างชาญฉลาดและคุ้มค่า หรือบริจาคให้ผู้อื่นแทน
          อย่างไรก็ดีสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันมีจำนวนมากเกินไปที่จะสามารถบันทึกลงในความทรงจำของผู้คนได้โดยไม่หลงลืม นอกจากนี้ สินค้าบางรายการยังแสดงรายละเอียดการหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์ที่อาจสูญหายหรือลบเลือนไประหว่างการใช้งาน ทำให้ผู้บริโภคไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการหมดอายุของผลิตภัณฑ์อีกต่อไป จากปัญหานี้ทำให้เกิดโอกาสในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวขึ้น
          แอปพลิเคชันเพื่อการแจ้งเตือนการหมดอายุของผลิตภัณฑ์ “Let's Change” ถูกพัฒนาขึ้นให้สามารถเตือนผู้ใช้ให้บริโภค เปลี่ยนแปลง หรือจัดการผลิตภัณฑ์ได้ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจป้องกันผู้ใช้จากปัญหาสุขภาพบางอย่าง ลดค่าใช้จ่ายจากการสูญเสียผลิตภัณฑ์ และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมจากวิกฤตอาหาร-ขยะในอนาคต
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

399430

วันที่ยื่นคำขอ

24/11/2021

เลขทะเบียน

ว1.009504

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม