ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

"บันไดงู มหาสนุก” : ชุดกิจกรรมอันปลั๊กโค้ดดิ้ง เพื่อส่งเสริมทักษะแนวคิดเชิงคำนวณ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2


                        การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ควรมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคนในฐานะพลเมืองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอย่างสมดุล มีทักษะจำเป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีภาวะผู้นำการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย การเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการรังสรรค์สิ่งใหม่ๆ การเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมและการเรียนรู้เพื่อการนำไปปฏิบัติ มุ่งสร้างการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้ และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งนี้หลักสูตรและวิธีการจัดการศึกษาหรือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มิใช่การจดจำเนื้อหาวิชา เน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริงและลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง สามารถต่อยอดความรู้นั้นได้ด้วยตนเอง ผู้สอนต้องสามารถสร้างและออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศเกื้อหนุนเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย การเชื่อมโยงความรู้หรือแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชสังคมโดยรวมจัดการเรียนรู้ผ่านบริบทความเป็นจริง สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ (สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล, 2561)
    วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เป็นวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด และการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน และให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตอย่างเป็นขั้นตอนและระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทันและมีจริยธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
    กิจกรรมอันปลั๊กโค้ดดิ้ง (Unplugged Coding) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นระบบตามหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และหลักการเขียนโปรแกรมได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ สามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลายวิธี เช่น วิธีการจัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ (ระบบเลขฐานสองและการแสดงรูปภาพเป็นพิกเซล) และอัลกอริทึม (การค้นหาและการเรียงลำดับ)  การเขียนโปรแกรมในรูปแบบเกมหรือผังงาน โดยการใช้อุปกรณ์แทนการใช้คอมพิวเตอร์ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายผ่านการทำกิจกรรมที่สนุกสนาน เป็นต้น (RIVKA TAUB, MICHAL ARMONI, and MORDECHAI BEN-ARI, 2012)
    คณะผู้พัฒนาจึงพัฒนา “บันไดงู มหาสนุก” : ชุดกิจกรรมอันปลั๊กโค้ดดิ้ง เพื่อส่งเสริมทักษะแนวคิดเชิงคำนวณ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน นอกจากนี้ชุดกิจกรรมอันปลั๊กโค้ดดิ้ง
ดังกล่าวยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น และไม่รู้สึกเบื่อหน่ายต่อการเรียน สามารถฝึกฝน และพัฒนาการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งสร้างเสริมนิสัยรักการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดความสุขกับการเรียน สามารถนำการเรียนไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในชีวิตประจำวันได้
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

399433

วันที่ยื่นคำขอ

24/11/2021

เลขทะเบียน

ส.016624

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม