ศิลปกรรม

ธรรมชาติในความงามของเมล็ดยางพารา


 “ความงามของเมล็ดยางพาราในป่ายาง” (Beauty of rubber seeds in rubber forests ,01)
“ความงามของเมล็ดยางพาราบนดิน” (The beauty of rubber seeds on the soil ,02)
“ความงามเมล็ดยางพารา” (Natural rubber tree beauty, 03)
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

399497

วันที่ยื่นคำขอ

30/11/2021

เลขทะเบียน

ศ1.051970

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม