หนังสือ

นกเขาชวา คุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ


                        การเขียนหนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่อยากให้ทุกคนให้ความสนใจกับอาชีพการเลี้ยงนกเขาชวาเพราะนอกจากจะมีรายได้แล้วก็จะมีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขสร้างความรัก ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนต่างศาสนิก               ถึงแม้จะไม่ได้มีความเชื่อเหมือนกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งในสังคมปัจจุบันควรมีเป็นอย่างมาก โดยหนังสือเล่มนี้ได้มุ่งเน้นในเรื่องของวิถีความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา มีการใช้ชีวิตที่เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ มีน้ำใจไมตรี รักสามัคคีกัน ซึ่งหาได้ยากสำหรับในสังคมปัจจุบัน ที่การใช้ชีวิตเริ่มอยู่ยากลำบากขึ้นทุกวัน หนังสือนี้จะมีคุณค่าเป็นอย่างมากหากผู้อ่านได้นำข้อมูลมาปรับปรุงใช้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย วิวัฒนาการโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สิ่งหนึ่งอยากให้มีตลอดและไม่ให้เปลี่ยนแปลง คือ ความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การให้อภัย ให้กับคนในชาติ ประเทศไทยจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้น
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

399431

วันที่ยื่นคำขอ

24/11/2021

เลขทะเบียน

ว.046802

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม