ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่องว่าวเบอร์อามัส


                        ว่าวเบอร์อามัส ว่าวทองแห่งมลายู ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาอย่างยาวนาน บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของคน เชื้อสายมลายูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอดีตว่าวเบอร์อามัสจะใช้เพื่อพยากรณ์ ดิน ฟ้า อากาศสำหรับการ ทางเกษตรกรรม โดยก่อนจะทำการขึ้นว่าว เจ้าเมืองมลายูทั้ง 7 หัวเมือง จะต้องทำพิธีปิดทองที่หัวว่าว เมื่อเจ้าเมืองขึ้นว่าวเบอร์อามัสแล้ว ราษฎรจึงจะสามารถเล่นว่าวได้ ซึ่งเป็นกิจกรรมการละเล่นหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยว
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

399090

วันที่ยื่นคำขอ

15/11/2021

เลขทะเบียน

ส.016621

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม