ศิลปกรรม

สติกเกอร์ไลน์อะตอมบอย


                        สติกเกอร์ไลน์อะตอมบอย STA YRU เป็นตัวการ์ตูนที่มีชื่อว่า น้องอะตอมบอยSTA จัดทำขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยสติกเกอร์ไลน์ STA YRU มีคุณลักษณะสื่อถึงความเป็นเด็กชาย ตัวอ้วนกลมเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่ง ฉลาด สดใส ร่าเริง ยิ้มเก่ง สุภาพ และชอบทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อีกทั้งยังเป็นการสื่อถึงภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและสดใสน่ารักขององค์กรในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้สติกเกอร์ไลน์อะตอมบอย STA YRU มีจำนวนทั้งหมดรวม 32 ท่า
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

398762

วันที่ยื่นคำขอ

08/11/2021

เลขทะเบียน

ศ1.051903

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม