หนังสือ

ระบบประเมินทักษะการอ่านออกเขียนได้


                        ทักษะการอ่านมีความสำคัญ และจำเป็นมากสำหรับการดำเนินชีวิตในสภาพสังคมปัจจุบัน การอ่านช่วยพัฒนาสติปัญญาของผู้อ่าน ช่วยให้ผู้อ่านทันต่อเหตุการณ์เพราะ
การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เสริมความคิด ความฉลาด รอบรู้ยิ่งผู้อ่านอ่านมากก็จะมีความรู้ มีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มพูนมากขึ้น ส่วนการเขียนนับว่าเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งทักษะหนึ่งเช่นกัน เพราะการเขียนเป็นวิธีการถ่ายทอดความคิดในการติดต่อสื่อสารเป็นการแสดงออกทางด้านความคิด ถ้าผู้เขียนสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและความต้องการให้ผู้อื่นทราบได้ก็จะทำให้การติดต่อสื่อสารประสบผลสำเร็จตามความต้องการของผู้เขียน ผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญของทักษะการอ่านและการเขียน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบประเมินทักษะการอ่านออกเขียนได้ โดยพัฒนาแบบเริ่มเรียนภาษาไทย (มูลาบาฮาซา) ในการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือประเมินทักษะการอ่านออกเขียนได้ แต่ยังขาดการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเด็กนักเรียน ซึ่งการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนใน
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ขาดประสิทธิภาพในการบันทึกข้อมูลในกระดาษ และการรายผล ซึ่งการบันทึกข้อมูลในกระดาษทำให้ประมวลผลยากและอาจทำให้ข้อมูล
สูญหาย ส่วนการรายงานผลทำให้ผู้บริหารไม่เห็นภาพรวม ต้องใช้เวลามากในการจัดทำรายงาน และยังเกิดข้อผิดพลาดในการรายงาน ในการพัฒนาระบบประเมินทักษะ
การอ่านออกเขียนได้สามารถทำให้เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น และทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถติดตามทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนได้อย่างสะดวกขึ้น
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

398727

วันที่ยื่นคำขอ

08/11/2021

เลขทะเบียน

ว1.009497

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม