ศิลปกรรม

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเตยหนามจักสานแบบมัดย้อม Set “Pastel Tones”


                        วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุพื้นถิ่นเตยหนามจักสานแบบมัดย้อมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
แนวคิดการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเตยหนามจักสานแบบมัดย้อม Set “Pastel Tones” เป็นการปฏิบัติการพัฒนา    จากการนำข้อมูลพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งพบว่าพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทจักสาน มีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า ผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร และเครื่องเขียน ลักษณะผลิตภัณฑ์เป็นแบบเซ็ตผลิตภัณฑ์ เซ็ตละ 3 ผลิตภัณฑ์ เน้นโทนสีพาสเทล ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงประโยชน์ที่สามารถใช้งานได้จริง โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อซื้อฝากให้บุคคลในครอบครัว ร่วมกับการนำนวัตกรรมการมัดย้อมแบบการพับสลับไปมา แล้วมัดด้วยเชือกฟางตรงกลางให้แน่น จากนั้นทำการย้อมสลับไปมา ซึ่งเป็นนวัตกรรมการมัดย้อมแบบที่ได้รับความพึงพอใจจากกลุ่มผู้ที่สนใจงานหัตถกรรม มากที่สุด ของโครงการวิจัย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เตยหนามจักสานแบบมัดย้อมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรสันติภาพวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งอยู่ภายใต้แผนงานวิจัย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์และการเพิ่มศักยภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เดียวกัน มาพัฒนาเป็นของที่ระลึกจำนวน 3 เซ็ตผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เซ็ตกระเป๋าพาสเทล เซ็ตผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหารพาสเทล และเซ็ตเครื่องเขียนพาสเทล ทั้งนี้ยังคงคำนึงถึงความชำนาญของกลุ่ม และ   ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนร่วมด้วย
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

398763

วันที่ยื่นคำขอ

08/11/2021

เลขทะเบียน

อ.004900

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม