หนังสือ

ชุด รวมเรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิต “พื้นที่แห่งความรักและความหวัง”


                        ผู้เขียนเคยมีความตั้งใจในการนำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาและความรู้จากประสบการณ์ตรง มาถ่ายทอดเป็นหนังสือเล่มเล็กๆ แบบเบาๆ สมองสักเล่ม แต่ก็เป็นเหมือนฝันกลางวันที่ไม่เคยเป็นจริงสักครั้ง และแล้วสภาวการณ์ของโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ก็เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้บุคคลมีความเครียด หวาดระแวง วิตกกังวล หลายคนเป็นโรคซึมเศร้า มีความทุกข์ จัดการกับความเครียดได้อย่างยากลำบาก สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไป ทำให้ผู้เขียนคิดทบทวนว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างในเวลาเช่นนี้  ในขณะที่หมอ พยาบาลวิชาชีพและจิตอาสาอีกหลายอาชีพต้องเสียสละเพื่อสังคมแค่ไหน ซึ่งในช่วงเกิดโรคระบาด COVID-19 นั้น การทำงานต้องผ่านระบบออนไลน์เกือบทั้งหมด ผู้เขียนจึงได้ลองสร้างเพจการให้คำปรึกษาขึ้นโดยมีน้องๆ ทีมงานด้านการให้คำปรึกษาช่วยดูแล และตั้งชื่อเพจการให้คำปรึกษาว่า "พื้นที่แห่งความรักและความหวัง” 
  ผู้เขียนสร้างเพจขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และบุคคลทั่วไปที่มีความทุกข์ในระดับปกติ ให้เป็นพื้นที่สำหรับการระบายความทุกข์และสามารถพูดคุยได้อย่างอิสระ รักษาความลับในกระบวนการให้คำปรึกษา และให้คำปรึกษาบนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งสามารถเข้ามาอ่านบทความหรือเรื่องสั้นให้กำลังในเพจได้อย่างอิสระ ให้บริการด้วยจิตอาสา เพราะมั่นใจว่าในฐานะนักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาที่ตนเองเรียนจบมาโดยตรงซึ่งซ้อนทับกับฐานะอาจารย์ จะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยสังคมได้ดีที่สุดในภาวะเช่นนี้ คือการมีจิตเมตตา อาสา และการนำความรู้มาใช้ประโยชน์ 
   ผู้เขียนได้แรงบันดาลใจจากภาพถ่าย“พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน” เมื่อคราที่ได้นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานหลายต่อหลายรุ่น พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (สร้างเมื่อปี 2467) มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่า เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศจี พระวรราชชายาทรงพระครรภ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมสำราญยิ่ง ด้วยทรงมุ่งหวังว่าจะทรงมีพระราชโอรส ทรงเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับ ณ พระที่นั่งสมุทรพิมานในพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ซึ่งมีทางเดินไม้มีหลังคาคลุมทอดยาวจากพระตำหนักไปถึงริมทะเล แต่ความหวังของพระองค์ก็สิ้นสลายเมื่อพระนางเจ้าฯ ไม่สามารถมีพระประสูติกาลหน่อเนื้อเชื้อไขได้ เนื่องจากตกพระโลหิต ถึงแม้จะทรงเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งแต่พระองค์ท่านกลับทรงอภิบาลพระมเหสี ด้วยน้ำพระทัยเป็นห่วง จึงเป็นที่มาของชื่อพระราชวังแห่งความรักและความหวัง(สืบค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2563, จาก https://bambelle.wordpress.com) 
   ด้วยที่มาของความหมายพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ทำให้ผู้เขียนมีแรงบันดาลใจนำความหมายมาตั้งชื่อเพจการให้คำปรึกษา "พื้นที่แห่งความรักและความหวัง” เพื่อให้กำลังใจกับบุคคลทั่วไปในสภาวการณ์ปัจจุบัน ทยอยเขียนเรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิตสั้นๆ แฝงด้วยการสร้างกำลังใจให้กับตนเอง และหลักทฤษฎีจิตวิทยาพื้นฐานมาเชื่อมโยงในการให้แง่คิดในเรื่อง โดยใช้นามปากกาว่า “อักษรลิขิต” เพราะมองว่า ณ เวลานี้กำลังใจเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการนอกจากการรักษาทางการแพทย์ และการยอมรับความจริงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำให้ได้ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง 
หนังสือเล่มนี้ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตและแง่มุมแนวคิดของผู้เขียนโดยการผูกเรื่องเรียงร้อยเป็นเรื่องเล่าสั้นๆ รวม 20 เรื่อง ดำเนินเรื่องโดยการพรรณนาเรื่องเล่าผ่านภาพประสบการณ์ เชื่อมโยงไปสู่ทฤษฎีจิตวิทยาบางส่วนที่เข้าใจง่ายๆ และความรู้ทั่วไปบางอย่างโดยเกือบทุกบทจะขึ้นต้นและลงท้ายด้วยแง่คิดจากตัวของผู้เขียนเอง ใช้ฐานคิดทางปรัชญาทั่วไปว่าด้วยธรรมชาติและความจริง ดังนั้นผู้เขียนจึงได้สรุปบทส่งท้ายไว้ด้วยแนวคิดเรื่องกลไกทางจิตตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์แบบสั้นๆ ที่นำมาใช้ผูกเชื่อมเรื่องราวของเรื่องสั้นไว้เป็นบางช่วงบางตอน เพื่อให้ผู้อ่านได้มีฐานคิดที่เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์จากการอ่านเรื่องเล่าได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้อ่าน โดยหวังให้เป็นสื่อกลางในการให้กำลังใจทุกคน ในยามที่เป็นทุกข์ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีโรคระบาดและในภาวะของความทุกข์อื่นๆ ทั่วไปของมนุษย์ทุกคน โดยตั้งใจมอบให้หน่วยงานด้านสุขภาพจิตต่างๆ เช่น ห้องแนะแนวของโรงเรียน ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBERONE ในจังหวัดยะลา และรายได้จากการจำหน่ายสมทบทุนมอบให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ป่วยจิตเวช
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

398492

วันที่ยื่นคำขอ

01/11/2021

เลขทะเบียน

ว.046580

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม