หนังสือ

คู่มือการฝึกอบรม “การพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองเพื่อลดพฤติกรรมการรังแกของเยาวชนในจังหวัดยะลา”


ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมการรังแกในเยาวชนมีให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งในสื่อต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ รวมถึงชีวิตของผู้ที่ถูกรังแกและครอบครัวเป็นอย่างมาก และส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตในแต่ละวันที่เสียสุขภาพจิต ทำให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญในการลดและป้องกันพฤติกรรมรังแก จึงได้ศึกษาค้นคว้าและต่อยอดผลงานจากคู่มือการฝึกอบรม “การพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้” ที่ได้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ในการพัฒนาชุดกิจกรรมในการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองเพื่อลดพฤติกรรมการรังแกของเยาวชนในจังหวัดยะลา เพื่อเป็นต้นแบบกิจกรรมที่มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับและพื้นฐานเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรมการรังแก รวมถึงการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นของเยาวชน เพื่อเรียนรู้และเข้าใจตนเองและผู้อื่นตามความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างเข้าใจ เป็นการสร้างความมั่นคงทางจิตใจของตนเองเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการเป็นผู้กระทำหรือเป็นผู้ถูกกระทำการรังแก โดยในเล่มคู่มือการฝึกอบรมจะประกอบไปด้วย 8 กิจกรรม ได้แก่

1. เรียนรู้พื้นฐานพฤติกรรมการรังแกด้วยตนเอง

2. ฝึกทักษะการเผชิญปัญหา

3. เข้าใจตัวตน ลดการรังแก

4. อย่าใหญ่เกินตัว อย่ากลัวเกินพอดี

5. โลกของฉัน

6. Stable Emotion

7. ความเชื่อ (มั่นในตนเอง)

8. The Tower


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

398495

วันที่ยื่นคำขอ

01/11/2021

เลขทะเบียน

ว.046579

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม