หนังสือ

องค์ความรู้หัตถกรรมกระเป๋าเตยหนาม เส้นสายงานศิลป์


                        วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์    เป็นส่วนหนึ่งของผลการพัฒนา จากงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ดังนี้ 
          งานวิจัย
1.    นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์แบบผสมผสานวัตถุดิบของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา 
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  
         2. การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายกระเป๋าเตยหนามจักสาน ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
         3. การสร้างแบรนด์ “Duri” กระเป๋าเตยหนามจักสานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา อำเภอรามันจังหวัดยะลา
       งานบริการวิชาการ
          -โครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น : การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา

แนวคิดการสร้างสรรค์              
        องค์ความรู้หัตถกรรมกระเป๋าเตยหนามจักสาน............เส้นสายงานศิลป์  เป็นการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับงานหัตถกรรมด้านการผลิตและการตลาด รวมถึงการสร้างแบรนด์กระเป๋าเตยหนามจักสาน ภายใต้แบรนด์ Duri  โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก       อันประกอบด้วย 1) ต้นน้ำ :  การเตรียมวัตถุดิบเส้นเตยหนาม  2) กลางน้ำ :  การจักสาน/แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า             3) ปลายน้ำ :  การตลาดและการสร้างแบรนด์
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

398252

วันที่ยื่นคำขอ

20/10/2021

เลขทะเบียน

ว.046577

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม