ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

คลิปวิดีโอหัตถกรรมกระเป๋าเตยหนาม เส้นสายงานศิลป์ (ปลายน้ำน้ำ)


                        วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์    เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา จากงานวิจัยเรื่อง การสร้างแบรนด์ “Duri” กระเป๋าเตยหนามจักสาน
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

แนวคิดการสร้างสรรค์              
คลิปวิดีโอหัตถกรรมกระเป๋าเตยหนาม.......เส้นสายงานศิลป์ (ปลายน้ำ)  มีเนื้อหาเรื่องราวเน้นสื่อสารให้เห็นถึงความสวยงามของกระเป๋าเตยหนามจักสาน ภายใต้แบรนด์ “Duri”  ผ่านนางแบบที่ใช้กระเป๋าแบรนด์ดังกล่าว  รวมถึงสื่อสารถึงเหตุผลที่ผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัล Idnovation 2020  อันเนื่องจากเส้นเล็ก นิ่ม สีสวย ไม่ขึ้นรา และแบบมีสไตล์ที่เป็นอัตลักษณ์
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

398258

วันที่ยื่นคำขอ

20/10/2021

เลขทะเบียน

ส.016565

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม