ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

คลิปวิดีโอหัตถกรรมกระเป๋าเตยหนาม เส้นสายงานศิลป์ (ต้นน้ำ)


                        วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์    เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา จากงานวิจัยเรื่อง การสร้างแบรนด์ “Duri” กระเป๋าเตยหนามจักสาน
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

แนวคิดการสร้างสรรค์              
คลิปวิดีโอหัตถกรรมกระเป๋าเตยหนาม.......เส้นสายงานศิลป์ (ต้นน้ำ)  มีเนื้อหาเรื่องราวเน้นสื่อสารให้เห็นถึงขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบเส้นเตยหนามเพื่อใช้ในงานจักสาน ซึ่งต้องดำเนินงานผ่าน 10 ขั้นตอน อันประกอบด้วย 1) ตัดเตยหนามออกจากกอ         2) เอาหนามเตยออกโดยใช้เส้นเอ็น 3) ใช้อุปกรณ์กล่องไม้รูดตัดเส้นเตยให้เป็นเส้นๆ  4) นำเส้นเตยที่ได้ไปต้มในน้ำเปล่าให้สุก       5) แช่น้ำเปล่า 1 คืน   6) นำไปตากแดดให้เส้นแห้งสนิท   7) ย้อมสีเส้นเตยหนาม   8) ตากในที่ร่มให้แห้งสนิท  9) นวดเส้นเตยทีละเส้นให้นิ่ม 10) แยกขนาด มัดเก็บ พร้อมที่จะนำไปสาน
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

398256

วันที่ยื่นคำขอ

20/10/2021

เลขทะเบียน

ส.016563

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม