หนังสือ

การวิจัยทางการบัญชี


                        ตำรา การวิจัยทางการบัญชี (Accounting Research) เล่มนี้ เป็นไปตามหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี โดยเนื้อหาเป็นไปตามคำอธิบายรายวิชา อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ผู้เขียนจึงได้เพิ่มเติมเนื้อหาให้มีความทันสมัย เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจได้ศึกษา และเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางการบัญชี
    เนื้อหาภายในเล่ม ผู้เขียนเรียบเรียงโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 บท คือ บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการบัญชี บทที่ 2 การกำหนดหัวข้อการวิจัย และการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 ตัวแปร กรอบแนวคิด และสมมติฐาน บทที่ 4 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง บทที่ 5 การออกแบบการวิจัย บทที่ 6 การเก็บรวบรวมข้อมูล บทที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล และการให้ข้อเสนอแนะ บทที่ 8 การเขียนรายงานการวิจัย บทที่ 9 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ และ บทที่ 10 ภาพรวมผลงานวิจัยทางการบัญชี พ.ศ.2555 ถึง 2561 ทั้งนี้ เนื้อหาที่ถูกกำหนดขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ ช่วยให้นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าใจในกระบวนการทำวิจัย เป็นแนวทางในการเขียนรายงานการวิจัยให้ถูกต้องตามหลักการ แสดงภาพรวมผลงานวิจัยทางการบัญชีในอดีต และแนวโน้มงานวิจัยทางการบัญชีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

397828

วันที่ยื่นคำขอ

01/10/2021

เลขทะเบียน

ว.046354

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม