หนังสือ

ระบบสารสนเทศบริหารจัดการทรัพยากรทรัพยากรองค์กรส่วนใบสำคัญจ่าย ระบบสารสนเทศบริหารจัดการทรัพยากรทรัพยากรองค์กรส่วนใบสำคัญจ่าย


                        เพื่อบริการจัดการการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้อง โปร่งใส
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

397354

วันที่ยื่นคำขอ

14/09/2021

เลขทะเบียน

ว1.009375

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม