ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

สื่อการสอนท่ารำระบำกรงนกโดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง        ระบำกรงนก เป็นการแสดงที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประชาชนนิยมเลี้ยงนกไว้ประจำบ้านนั้นคือ นกกรงหัวจุก เลี้ยงไว้เพื่อฟังเสียงขันแล้วนำมาประชันเสียงกันในสนามแข่ง อันมีผลทำให้เกิดความต้องการกรงนกที่มีรูปทรงสวยงามมาให้นกได้อาศัยอยู่  ซึ่งการแสดงชุดนี้ จะสื่อให้เห็นถึงลักษณะของกรงนก และการประดับตกแต่งกรงนก โดยนำเสนอในรูปแบบนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ประยุกต์ โดยมีการนำมาจัดทำเป็นสื่อการสอนท่ารำ โดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง ซึ่งในสื่อการสอนนั้นประกอบไปด้วย ท่ารำที่เป็นภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง พร้อมทั้งเขียนอธิบายลักษณะการปฏิบัติท่ารำประกอบในแต่ละท่า  จำนวนทั้งสิ้น 20 ท่ารำ
องค์ประกอบการจัดทำสื่อ
สื่อการสอนท่ารำระบำกรงนกโดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง 
      วิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีเสมือนจริง ผู้พัฒนาได้วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน โดยมีรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้
1 การศึกษาและกำหนดปัญหา (Problem Definition)
    ในพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการสอนท่ารำระบำกรงนกโดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality)  ผู้พัฒนาได้ทำการศึกษาและกำหนดปัญหาเกี่ยวกับระบบงานโดยมีรายละเอียดดังนี้
           1.1 กำหนดปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเดิม
         ในการศึกษาเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการสอนโดยเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องท่ารำระบำกรงนก
ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality)  ผู้พัฒนาได้ทำการศึกษาขั้นตอนการทำงานของแอปพลิเคชัน โดยศึกษาความเป็นไปได้ของความต้องการของผู้ใช้แอปพลิเคชัน และต้องการความสะดวกสบายในการใช้งานแอปพลิเคชัน เพื่อเป็นสื่อการสอน

สร้างรวมทั้งช่วยให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว ส่งเสริมให้ผู้ใช้งานมีความอยากรู้อยากเห็น 
โดยนำสื่อที่มีไปบูรณาการกับการสร้างสื่อใหม่    
2. การศึกษาความเป็นไปได้
            ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการสอนท่ารำระบำกรงนกโดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง โดยใช้เทคโนโลยีเป็นภาพเสมือนจริง (Augmented Reality)ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในประเด็นต่าง ๆ 4 ประการดังต่อไปนี้    
            2.1 ความเป็นไปได้ในทางเทคนิค
                 ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการสอนท่ารำระบำกรงนกโดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง โดยใช้เทคโนโลยีเป็น ภาพเสมือนจริง (Augmented Reality)โดยจะใช้เครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชัน คือ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเทคโนโลยีที่มีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพสูง ดั้งนั้นความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคจึงเป็นไปได้สูง
           2.2 ความเป็นไปได้ด้านการปฏิบัติงาน
          การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสื่อการสอนท่ารำระบำกรงนกโดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Augmented Reality) ทำให้ระบบสามารถลดความปัญหาของการใช้งานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ เพิ่งความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน
           2.3 ความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์ 
          เมื่อพิจารณาแอปพลิเคชั่นสื่อการสอนท่ารำระบำกรงนกโดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Augmented Reality) ทางด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ซึ่งอาศัยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การพัฒนาระบบงานใหม่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
          2.4 ความเป็นไปได้ด้านเวลา 
               แอปพลิเคชันสื่อการสอนท่ารำระบำกรงนกโดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง  (Augmented Reality) เป็นระบบงานที่มีขนาดเล็ก จึงใช้เวลาน้อยในการพัฒนา โดยกำหนดเวลาไว้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันอยู่ภายใน 4 เดือนที่จะต้อง พัฒนาแอปพลิเคชันให้เสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้กำหนดเวลาไว้ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่การพัฒนาแอปพลิเคชันจะสำเร็จ

3. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ
    ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการสอนท่ารำระบำกรงนกโดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง ผู้พัฒนาได้ศึกษาเอกสารต่าง ๆ นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาโปรแกรมระบบ ผู้พัฒนาใช้เครื่องมือช่วยในการพัฒนาได้แก่ เหตุผลที่เลือกใช้เครื่องมือเหล่านี้ เนื่องจากคุณสมบัติต่าง ๆ ที่เครื่องมือเหล่านี้มีอยู่ 

4. ขั้นตอนการทดสอบและติดตั้ง
          ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชัน สื่อการสอนท่ารำระบำกรงนกโดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง 
          1) ติดตั้งโดยการ Scan QRCODE 
          2) เปิด Application ขึ้นมาเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสแกน AR Code
          3) ทำการ Scan AR กับมาร์เกอร์
          4) หลังจากที่ทำการ Scan AR จะปรากฏ Video สำหรับเป็นสื่อท่ารำต่าง ๆ
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

396736

วันที่ยื่นคำขอ

18/08/2021

เลขทะเบียน

ส.016523

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม