ดนตรีกรรม/ นาฏกรรม

เพลงประกอบการแสดงชุด “มัดวิถีปุตรีศรียาลอ”


                        จาการประชุม เรื่องผลงานวิจัย ผนวกกับการจัดการเรียนการสอนงานมัดย้อมผ้า และได้รับแรงบันดาลใจจากผู้บริหารให้คิดค้นการแสดงของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขึ้นมาใหม่ จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจทำเพลงประกอบการแสดงชุดนี้ โดยใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่างในการทำดนตรีประกอบการแสดง ตลอดจน การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และผลจากการบริการวิชาการในพื้นที่ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการแสดงชุดนี้ขึ้นมาได้
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

เพลง / ทำนอง / การรำ / การเต้น / การทำท่า

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

396744

วันที่ยื่นคำขอ

19/08/2021

เลขทะเบียน

ด.284878

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม