ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

รูปแบบการดูแลตนเองของผู้สูงอายุชุมชนอุโมงค์ปิยะมิตร 1 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา


                        แรงบันดาลใจในการผลิตคลิปในครั้งนี้คือ ผู้จัดทำเล็งเห็นถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านในชุมชนอุโมงปิยะมิตร 1 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่อาศัยอยู่ท่ามกลางความสวยงามและอุดมสบูรณ์ของธรรมชาติ ปกคลุมไปด้วยผืนป่าอันเขียวขจี มีสายน้ำลำธารมองแล้วสดชื่นบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ส่งผลให้ภูมิอากาศไม่ร้อนหรือหนาวเกินไปเหมาะแก่การอยู่อาศัยและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว  กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนอุโมงปิยะมิตร 1 ส่วนใหญ่ประมาณ 90 % จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดีอารมณ์สดชื่นแจ่มใส  ด้วยเพราะสภาพแวดล้อมในพื้นที่เอื้ออำนวยโดยเฉพาะอากาศเย็นสดชื่น วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย ดูแลสุขอนามัยภายในบ้าน บริโภคอาหารปลอดสารพิษปลูกเองและเลี้ยงเอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและอารมณ์ดี  ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างความสุข  นอกจากนี้กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่แห่งนี้ให้เวลากับการพบปะสังสรรค์ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์แบ่งปันและดูแลกันและกันมาโดยตลอด เรียกได้ว่าเป็นชุมชนผู้สูงอายุตัวอย่างที่สามารถนำไปเป็นต้นแบบให้แก่พื้นที่อื่นๆ ได้ 
ด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้จัดทำคลิปต้องการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ ประสบการณ์และมุมมองในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนอุโมงปิยะมิตร 1 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อื่นๆ นำองค์ความรู้เหล่านี้ไปปรับและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง เพื่อร่วมกันสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีความสุขต่อไป
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

395599

วันที่ยื่นคำขอ

16/07/2021

เลขทะเบียน

ส.016500

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม