ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

คลิปวิดีโอพิมเสนน้ำและยาดมสมุนำพร "คีรี1987" (ปลายน้ำ)


คลิปวิดีโอพิมเสนน้ำและยาดมสมุนำพร "คีรี1987" (ปลายน้ำ)


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

395603

วันที่ยื่นคำขอ

16/07/2021

เลขทะเบียน

ส.016499

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม