ดนตรีกรรม/ นาฏกรรม

คำร้องชุดเพลงพหุวัฒนธรรมสำหรับเด็กประถมศึกษาจังหวัดยะลา


                        คำร้องชุดเพลงพหุวัฒนธรรมสำหรับเด็กประถมศึกษาจังหวัดยะลา ประพันธ์ขึ้นเพื่อใช้ประกอบในงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดเพลงพื้นบ้านเพื่อเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมสำหรับเด็กประถมศึกษาจังหวัดยะลา” ผู้สร้างสรรค์มีแนวคิดที่จะประพันธ์คำร้องสำหรับบรรจุในทำนองเพลงที่นำมาจากทำนองเพลงพื้นบ้านมโนราห์ นำไปใช้กับเด็กประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อเป็นแนวทางการปลูกฝังแนวคิดที่ดีทางด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

เพลง / ทำนอง / การรำ / การเต้น / การทำท่า

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

384991

วันที่ยื่นคำขอ

29/07/2020

เลขทะเบียน

ว.044193

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม