ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

สื่อดิจิทัลต้นแบบเยาวชนรุ้นใหม่ศตวรรษที่ 21 เรื่องพฤติกรรมของคน


จากจุดเริ่มต้นจากความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านรูปแบบกิจกรรมนอกชั้นเรียน อันเป็นผลพวงมาจากการได้รับข้อมูลข่าวสารหลากหลายช่องทางเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นผลคะแนนจากการสอบแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ ผลการสอบ O-Net PISA ต่าง ๆ ที่ชี้ให้เห็นความสามารถด้านการเรียนรู้ที่เกี่ยวโยงถึงทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการทำงานอื่น ๆ อันประกอบด้วยทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ผู้สร้างสรรค์ผลงานจึงพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร้อยเรียงกระบวนการพัฒนาผู้เรียนจากการบ่มเพาะคุณค่าเชิงจิตใจ (Heart) การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด (Head) และการพัฒนาผู้เรียนจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง (Hands on) ออกมาในรูปแบบของกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในการพัฒนาทักษะ 8Cs ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ แต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการดำเนินไปของกิจกรรม จำเป็นต้องมีสิ่งที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ที่เป็นผลผลิตจากการพัฒนา ดังนั้น เพื่อให้ผู้เรียนที่เข้าร่วมฝึกอบรมได้แสดงสัมฤทธิ์ผลจากการพัฒนาภายในกิจกรรม ผู้สร้างสรรค์ผลงานจึงออกแบบให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์คลิปวีดีโอ ภายใต้ชื่อ “ต้นแบบเยาวชนรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21” ซึ่งผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ใช้องค์ความรู้ที่ได้บ่มเพาะระหว่างการฝึกอบรมและร่วมมือกันทำงานให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของสื่อดิจิทัล ซึ่งสามารถนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อเป็นการยืนยันผลจากการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้เยาวชนโดยทั่วไปได้มองเห็นภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 ว่าควรมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง จากการระดมความคิด การสานเสวนา และการถอดบทเรียนร่วมกันของผู้เรียนจนเกิดเป็นคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ ในประเด็นต้นแบบเยาวชนรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 เป็นหนังสั้น เรื่อง 5 พฤติกรรมของคนซื่อสัตย์ ซึ่งเนื้อหาภายในคลิปจะเป็นการบอกเล่าถึงคุณลักษณะของเยาวชนรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 ที่จะต้องมีคุณลักษณะหรือการแสดงออกเชิงพฤติกรรมในด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น โดยภายในคลิปจะบอกเล่าคุณลักษณะของบุคคลในด้านความซื่อสัตย์ ได้แก่ 1) การเก็บและคืนกระเป๋าสตางค์ คือ การซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่อยากได้ของผู้อื่น 2) พนักงานทำความสะอาด คือ จะต้องมีความซื่อสัตย์กับหน้าที่และบทบาทของตนเอง 3) การลดน้ำหนัก คือ การซื่อสัตย์ต่อตนเองในการดูแลตนเองอย่างมีวินัยและเป้าหมาย 4) ผู้หญิงขอเบอร์ คือ การมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและครอบครัว โดยการแสดงออกอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนและไม่สบายใจ และ 5) การทอนเงิน คือ การซื่อสัตย์ไม่เก็บเงินทอนที่มีการทอนเกินมาเป็นของตนเอง เหล่านี้เป็นตัวอย่างพฤติกรรมความซื่อสัตย์ที่บุคคลในสังคมพึงมีและพึงกระทำ เพื่อให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการลดปัญหาสังคมที่สร้างความเดือดร้อนวุ่นวาย


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

395153

วันที่ยื่นคำขอ

02/07/2021

เลขทะเบียน

ส.016594

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม