หนังสือ

แอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการบริหารบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ


                       การบริหารงานบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการงานหลายระบบทั้งที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานในคณะและใช้ระบบที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย เช่น ระบบจัดการเอกสาร             การไปราชการของคณะวิทยาการจัดการ  ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากร  ระบบประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน ระบบบริการการศึกษา ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบ e-Document  แต่ระบบดังกล่าวมีการแยกการบริหารจัดการในแต่ละส่วนงานและข้อมูลไม่ได้มีการเชื่อมโยงกันทั้งหมด ส่งผลทำให้การทำงานกับระบบบางส่วนต้องใช้บัญชีผู้ใช้ที่แตกต่างกันซึ่งเกิดความไม่สะดวกในการทำงาน  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการบริหารบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละระบบเข้าด้วยกันโดยกำหนดให้มีการเชื่อมโยงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลกับระบบบริการการศึกษาและระบบของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้มีการจัดการข้อมูลให้เป็นประโยชน์สำหรับ อาจารย์ นักศึกษา  โดยพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่นติดตั้งในอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบ Android ผู้สอน หรืออาจารย์สามารถให้งาน หรือฝากข้อความกับผู้เรียนในกรณีอาจารย์ไปราชการ สามารถตรวจสอบสถิติการขาด สาย ลา ป่วย ประวัติการต่อสัญญา การดำรงตำแหน่งของตนเอง  ในส่วนของผู้เรียนสามารถเข้าดูผลการเรียน ตารางเรียน และงานที่อาจารย์มอบหมายในรายวิชา  และรับทราบข้อมูลข่าวสารของคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหารสามารถเข้าดูข้อมูลของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในคณะวิทยาการจัดการ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการบริหารงานในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไป
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

393962

วันที่ยื่นคำขอ

04/06/2021

เลขทะเบียน

ว1.009196

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม