หนังสือ

สื่อพหุภาษาจากวัฒนธรรมท้องถิ่นระดับประถมต้น (อาดัมไปตลาด)


                        สื่อพหถาษาจากวัฒนอรมข้องถิ่นระดับประถมต้นที่พัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นและสร้างควานสนใจให้กับผู้เรียนและสามารถทนทวนความรู้ได้ง่ายและสะดวก
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

392815

วันที่ยื่นคำขอ

12/05/2021

เลขทะเบียน

ว.045567

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม